УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Информацията в този сайт е предназначена да бъде полезна и информативна за клиентите и инвеститорите в Global Aesthetics ще вземе всички разумни мерки, за да гарантира, че информацията е точна и актуална. Въпреки това, Global Aesthetics не може да гарантира, че информацията е точна и не носи отговорност за загуби или щети, които някой може да понесе в резултат на използване на тази информация. Информацията може да бъде променена от Global Aesthetics по всяко време. Моля, имайте предвид също, че съдържанието на този уебсайт не представлява покана за инвестиране или сделка по друг начин в акции Global Aesthetics не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, към които уебсайта на Global Aesthetics има връзки. Ако решите да получите достъп до този сайт от друго място, различно от България вие го правите по свой избор и сте отговорни за спазването на всички действащи местни закони.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Авторските права върху материалите, съдържащи се в този уебсайт, както и всички търговски марки и марки, включени в този материал, принадлежат (освен ако не е посочено друго) на Global Aesthetics. Всички права са запазени. Разрешение се предоставя на потребителите да копират или отпечатват по електронен път части от този сайт единствено за лична, нетърговска употреба. Всяка друга употреба н материали на този сайт, без предварително писмено съгласие е строго забранена. Всички имена на продукти, логове и устройства, показани на този уебсайт, са или търговски марки и/или регистрирани търговски марки на Global Aesthetics, или търговски марки и/или регистрирани търговски марки, притежавани от трети страни и използвани чрез лиценз от Global Aesthetics, освен ако не е отбелязано друго. Търговските марки, притежавани или лицензирани за Global Aesthetics се обозначават с подходящ символ на търговската марка (® или ™) или се представят по начин, различен от заобикалящия текст (например чрез използване на ГЛАВНИ БУКВИ). Global Aesthetics по този начин притежава клиентела и/или репутация, свързани с тези марки, освен ако не е отбелязано друго. Използването или злоупотребата с тези търговски марки или други материали от трети страни, с изключение на разрешеното тук, е изрично забранено и може да бъде в нарушение на закона за авторското право, закона за търговските марки, закона за отказ, законите за клевета и дискредитиране, законите за поверителност и публичност, както и разпоредбите и уставите за комуникация. Моля, имайте предвид, че Global Aesthetics активно използва правата си на интелектуална собственост в най-голяма степен допостима от закона.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. 1. Администратор

  1. Ние сме Global Aesthetics] „ние“, „нас“ и „нашите“ в настоящата Политика за поверителност), компания, регистрирана в България с ЕИК 201392899
  2. Ние сме администраторът на данни във връзка с обработката на личната информация, която ни предоставяте. Нашите данни за контакт са както следва:
   1. Адрес: ул. Княз Борис 1, номер 102, ет.1,ап.2
   2. Телефонен номер: +359 879 630 991
   3. Имейл адрес: office@globalaesthetics.net
 2. 2. Общ преглед

  Ние използваме лични данни, отнасящи се до лица, които не са наети в нашата група, поради следните причини:
  1. Маркетинг на нашите продукти (Маркетинг)
  2. Изпълнение на поръчки, направени при нас за нашите продукти (Обработка на поръчки)
  3. Подпомагане при запитвания или съобщения за проблеми, свързани с нашите продукти (включително нежелани събития) и водене на документация, съгласно изискванията от закона (Продуктови проблеми)
  4. Дейности по кандидатури за наемане на работа (Заявления за работа)
 3. 3. Каква информация ще съберем от вас?

  1. Ние можем да събираме лична информация за Вас от редица източници, включително информация, която предоставяте чрез нашия уебсайт, от телефонни дискусии с Вас (включително запис на разговори), от писмена информация, която сте ни изпратили и от други комуникации.
  2. Може да проверим или коригираме вашата информация от публично достъпни източници, като например избирателния регистър.
  3. Личните данни могат да бъдат събирани от нас директно от Вас; или можете да насочите трети страни да предоставят или споделят лични данни за Вас с нас. Видовете лични данни, които можем да събираме и обработваме, включват:
   1. лична информация за контакт, като Вашето име, имейл адрес, адрес за кореспонденция и телефонен номер;
   2. бизнес информация за контакт, като Вашето име, длъжност и име на работодател, имейл адрес, адрес за кореспонденция и телефонен номер;
   3. информация за здравните/медицински специалисти/изследователи, включително информация за тяхната работа и изследвания;
   4. (Само продуктови проблеми) медицинска или друга здравна информация, която решите да ни предоставите (писмено или по телефона), включително информация за всички нежелани ефекти, от които страдате след като сте използвали лекарствени или други продукти, всякакви други лечения, които сте предприемали във връзка с медицински състояния и лекарства, които може да приемате; и
   5. (Само заявления за работа) информация, предоставена от кандидатите за работа, включително, но не само образование, заплата, предишна заетост и други подробности, които кандидатът избира да ни предостави, когато кандидатства за работа.
 4. 4. Цели / правна основа за обработка

  1. Ние или нашите бизнес партньори, които действат от наше име, ще използваме Вашите данни:
   1. Маркетинг: във връзка с промоционални или маркетингови дейности, свързани с нашия бизнес или нашите продукти, по имейл или писмено, когато сте посочили, че искате да получавате такива съобщения; За тази цел разчитаме на Вашето съгласие.
   2. Обработка на поръчки: за потвърждаване, обработка и изпълнение на поръчки за нашите продукти, които сте направили при нас, в съответствие с нашите условия за продажба, които можете да намерите [ЛИНК КЪМ УСЛОВИЯТА НА ПРОДАЖБА]. Ние обработваме това с цел подготвяне на договор с Вас или изпълнение.
   3. Проблеми с продукта: във връзка с всякакви медицински проблеми, запитвания за медицинска информация или нежелани събития, за които Вие или Вашият медицински специалист сте ни докладвали, по електронна поща, писмено или по телефон или имейл; Ние обработваме тази информация:
    1. с Вашето съгласие или във Вашите жизнени интереси, за да се справите със запитването или да отговорите на идентифицирания проблем; и
    2. доколкото по закон сме задължени да водим документация по въпросите, което се изисква от всеки регулаторен орган (включително MHRA), за да спазим правното задължение, на което сме подчинени; и
   4. Заявления за работа: във връзка с всякакви спекулативни съобщения, изпратени от Вас за заявления за работа / свободни позиции, по имейл или писмено на посочения от Вас адрес във връзка със същите; за тази цел разчитаме на Вашето съгласие.
  2. Ние също ще гарантираме анонимност и събираме Вашите данни с други:
   1. за целите на пазарните проучвания;
   2. да ни помогне да администрираме акаунти, услуги и продукти, които предлагаме;
   3. за публикуване на тенденциите; и / или
   4. за подобряване на полезността и съдържанието на нашите услуги.
  3. Ние ще обработваме лични данни, категоризирани съгласно Регламент на ЕС 2106/679 (GDPR), като „специални категории лични данни“, когато от нас се изисква да изпълним задълженията си във връзка с (i) докладването на съобщавани нежелани събития. към нас от Вас, други членове на обществеността, вашия здравен специалист или фармацевти; (ii) получаване на запитвания за медицинска информация от членове на обществеността във връзка с нашите продукти. За тези цели „специални категории лични данни“ означава: лични данни, разкриващи расов или етнически произход и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел уникална идентификация на физическо лице, данни относно здравето или данни, отнасящи се до сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.
 5. 5. Получатели на данните

  1. Други членове в групата [ИМЕ НА КЛИЕНТА] (когато такива членове изпълняват функции, поддържащи бизнеса на [ИМЕ НА КЛИЕНТА]) ще имат право да използват Вашите лични данни за всяка от целите, посочени в настоящата политика за поверителност.
  2. Възможно е също така да решим да споделяме от време на време Вашите данни с трети лица, с които имаме бизнес или маркетингови отношения, за да използваме Вашите лични данни, за и от наше име, за всяка от целите, посочени в тази политика за поверителност. Ако не желаете да правим това, моля или: (i) поставете отметка в квадратчето, когато регистрирате Вашите данни или на екрана за потвърждение на поръчката, или (ii) изяснете това във всяка писмена или телефонна комуникация с нас, която съдържа или би довела до събирането на всяка Ваша лична информация в съответствие с настоящата политика за поверителност.
  3. Ние също така ще предоставяме Вашите лични данни до степента, изисквана от закон или наредба на различни правни и компетентни органи, включително, но не само:
   1. Регулаторна агенция за лекарства и здравни продукти и / или Европейската агенция по лекарствата във връзка с нашето задължение да съобщаваме за всички нежелани събития;
   2. Приходите и митниците на Нейно Величество във връзка с плащанията, получени от нас за продажбата на нашите продукти на трети страни; и / или
   3. полицията и другите правоприлагащи органи, произтичащи от всякакви въпроси, включително фалшиви лекарства.
 6. 6. Международни трансфери

  Няма да прехвърляме лични данни в страна, която е извън Европейското икономическо пространство, освен ако:
  1. за страната или получателят е в сила решение за адекватност на Комисията съгласно член 45 от GDPR;
  2. са въведени подходящи предпазни мерки, които отговарят на изискванията на член 46 от GDPR; или
  3. едно от дерогациите за конкретни ситуации съгласно GDPR член 49 е приложимо за трансфера. Те включват (обобщено):
   1. прехвърлянето е необходимо, за да се изпълни или да се сформира договор, по който ние сме страна с Вас или, във ваш интерес, трета страна;
   2. прехвърлянето е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни искове;
   3. сте дали изричното си съгласие за прехвърлянето; или
   4. прехвърлянето е с ограничен характер и е необходимо за целите на нашите непреодолими законни интереси.
 7. 7. Задържане

  1. Ние, или нашите бизнес партньори, съхраняваме лични данни за определени периоди от време, които зависят от причината за събиране на данните, подробности за които са както следва:
   1. Обработка на поръчки: за времето, необходимо за изпълнение на направената поръчка, както и за проследяване на всяка възвръщаемост на такива продукти - обикновено очакваме това да е период от 45 дни след изпращане на продуктите;
   2. Проблеми с продукта:
    1. изпълнение на регулаторни задължения във връзка с отчитане на неблагоприятни събития: за целия период, в който продуктът е на разположение за продажба;
    2. заявки за медицинска информация: за 60 дни след датата, на която заявката е изпълнена;
   3. Заявления за работа: автобиографиите и други документи за кандидатстване за работа се съхраняват за период от 12 месеца от датата на получаване;
   4. Маркетинг: за време, доколкото съгласието за използването на информацията остава в сила.
 8. 8. Защита на Вашите данни

  Като част от нашия бизнес ние поддържаме строги мерки за сигурност, предназначени да защитят Вашите лични данни. Това може да включва следване на определени процедури, физическа или технологична защита и може да включва криптиране на данни или искане за доказателство за идентичност, преди да разкрием Вашите лични данни.
 9. 9. Точност на Вашите данни

  Ще се постараем да гарантираме, че данните, които притежаваме за Вас, ще бъдат точни и актуални. Можете да проверите данните, които държим за Вас, като ни изпратите имейл. Ако откриете неточности в такива данни, моля, уведомете ни и ние ще ги изтрием или коригираме незабавно.
 10. 10. Вашите права

  1. Ако сте със седалище във Великобритания или ЕИП или в друга юрисдикция, имащи сходни закони за защита на данните, при определени обстоятелства ще имате следните права:
   1. право на достъп: право да поискате определена информация за, достъп до и копия на личните данни за Вас, които ние притежаваме (моля, имайте предвид, че имате право да поискате безплатно едно копие на личните данни, които притежаваме за Вас, но за всякакви допълнителни копия си запазваме правото да начислим разумна такса въз основа на административните разходи);
   2. право на коригиране: правото да се коригират личните Ви данни, ако те са неточни или непълни;
   3. право на изтриване / „право да бъдем забравени“: правото да оттеглите съгласието си за обработка на данните от нас (ако обработването се основава на Вашето съгласие) и правото да поискате да изтрием личните ви данни от нашите системи (това обаче няма да се прилага, ако се изисква да пазим информацията на основание на някакво правно задължение или ако се нуждаем от информацията за установяване или защита на каквото и да е правно искане);
   4. право на ограничаване на използването на вашата информация: правото да ни спрете да използваме Вашите лични данни или да се ограничи начина, по който можем да ги използваме;
   5. право на преносимост на данните: право да поискаме да върнем всяка предоставена от Вас информация в структуриран, често използван и машинно четим формат или да я изпратим директно на друга компания, където това е технически осъществимо; и
   6. право на възражение: право на възражение срещу използването на Вашите лични данни, включително когато ги използваме за законните ни интереси или за маркетингови цели.
  2. Ако смятате, че използването на личните Ви данни от нас е незаконно, имате право да подадете жалба до надзорния орган на Обединеното кралство, Службата на информационния комисар. Моля, вижте допълнителна информация на уебсайта: www.ico.org.uk
 11. 11. Изискване / следствие

  1. Не се изисква съгласно закон или договор да ни предоставяте лични данни.
  2. Ако не ни предоставите лични данни:
   1. (във връзка с обработка на поръчки): няма да можем да приемаме или изпълняваме поръчки, които може да искате да направите за нашите продукти;
   2. (във връзка с продуктови проблеми): обосновано отговаряте или предприемате необходимите действия във връзка с всички нежелани събития или други продуктови проблеми, докладвани от Вас; и / или
   3. (във връзка с кандидатури за работа): да обработва и / или да Ви има предвид за всяка работа, за която сте кандидатствали.
 12. 12. Автоматизирано вземане на решения

  1. Ние не вземаме решения, основаващи се само на автоматизирана обработка на данни, включително профилиране.
 13. 13. Бисквитки и електронна поща

  1. Ние също използваме „бисквитки“, за да събираме информация относно използването на нашия сайт. „Бисквитката” се съхранява от Вас на твърдия диск на компютъра и дава възможност за бърз достъп до сайта и ни предоставя определена информация за използването на уебсайтове като цяло. Можете да промените настройките на Вашия интернет браузър, за да предотвратите автоматично приемане на бисквитки.
  2. Ако сте дали съгласие за това, можем от време на време да използваме електронна поща, за да се свържем с Вас, за да ви уведомим за нови продукти или услуги, които можем от време на време да доставяме. Въпреки това, моля, свържете се с нас по всяко време по електронна поща, ако искате да промените решението си по какъвто и да е начин.
 14. 14. Мониторинг на обажданията

  За целите на развитието на услугата и спазването на нашите политики и процедури, Ние си запазваме правото да наблюдаваме всички форми на комуникация с Вас, независимо дали са електронни или по друг начин. Можем също така да използваме такъв мониторинг, за да предоставим доказателства за транзакции, които сме сключили с Вас.